Obchodní podmínky

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

obchodní společnosti
Voxpot Media s.r.o.
IČO: 118 22 741
se sídlem Milady Horákové 229/106, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 354938

Kontaktní údaje:
Email: [email protected]
Telefon: +420 731 719 873
Adresa: Milady Horákové 229/106, Bubeneč, 160 00 Praha 6

1. Definice pojmů

 1. Níže uvedené definice mají pro účely těchto obchodních podmínek následující význam:
„Další výhody“ Sleva na e-shop Voxpotu dostupném na adrese https://shop.voxpot.cz/ a případně další výhody, které může dostat Uživatel v souvislosti se Smlouvou a které nejsou Obsahem ani Tištěným magazínem. 
„Faktura“ Daňový nebo účetní doklad obsahující náležitosti dle obecně závazných předpisů.
„Obsah“ Prémiový zpravodajský obsah, zejm. články, newslettery z reportáží, podcasty, videa, webináře, exkluzivní rozhovory, další zprávy, přístup do Discord skupiny Voxpot, a další podobný obsah dostupný Uživateli na základě Smlouvy. 
„OZ“ Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění ke dni účinnosti Podmínek.
„Podmínky“ Tyto obchodní podmínky.
„Poskytovatel“ Obchodní společnost Voxpot Media s.r.o., IČO: 11822741, se sídlem Milady Horákové 229/106, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 354938.
„Předplatné“ Předplatné ve výši uvedené na Webu, které Uživatel platí Poskytovateli na základě Smlouvy vždy na jedno Zúčtovací období. 
„Smlouva“ Smlouva, na základě které Uživatel dostane přístup k Obsahu, a případně obdrží Tištěné magazíny či Další výhody, a stává se členem ve Voxpot Klubu. Za Obsah a členství ve Voxpot Klubu se Uživatel na základě Smlouvy zavazuje platit Předplatné.
„Smluvní strany“ Poskytovatel a Uživatel.
„Tištěný magazín“ Tištěný magazín, na který vzniká za podmínek Smlouvy a Podmínek právo Uživateli.
„Újma“ Újma na majetku (skutečná škoda či ušlý zisk) a nemajetková újma, včetně ztráty smluvní příležitosti.
„Uživatel“ Uživatel, který uzavřel Smlouvu. Uživatelem je též jakýkoliv návštěvník Webu v případě práv a povinností z jejich smyslu plyne, že se vztahují k Webu a nevztahují se pouze na Smlouvu.  
„Uživatelská recenze“ Má svůj význam uvedený v bodu 6.7 Podmínek.
„Uživatelský obsah“ Jakýkoliv materiál, informace, příspěvek na foru, příspěvek do diskuze, data, texty, fotografie, grafiky, videa, zvukové záznamy a jiné příspěvky, které jsou vytvořeny, nahrány, zaslány, předány nebo jinak zpřístupněny Uživatelem na Webu či na jiné platformě, která je alespoň pod částečnou kontrolou Poskytovatele (např. skupina na Discord apod.).
„Uživatelský účet“ Uživatelský účet Uživatele na Webu.
„Web“ Internetové stránky Poskytovatele dostupné na adrese www.voxpot.cz.
„Zúčtovací období“ Období, na které je zaplaceno jedno Předplatné. Po dobu Zúčtovacího období má Uživatel přístup k Obsahu. 
 1. Pokud není v Podmínkách uvedeno jinak, mají slova v nich užitá s velkým počátečním písmenem význam uvedený výše. Nadpisy v Podmínkách jsou vloženy pouze pro usnadnění a nemají vliv na výklad Podmínek. Odkazy na ustanovení a přílohy v Podmínkách bez uvedení jiného dokumentu jsou odkazy na ustanovení a přílohy těchto Podmínek. Pokud ze smyslu a kontextu neplyne něco jiného, slova v jednotném čísle zahrnují i jejich množné číslo a naopak. Slova jsou vykládána bez ohledu na jejich rod.

2. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy. Podmínky dále upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání Webu a další související právní vztahy. 
 2. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, že je plně svéprávný, popř. s ohledem na svůj věk je oprávněn uzavřít Smlouvu. 
 3. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3. Uzavření smlouvy

 1. Na základě Smlouvy se Uživatel zavazuje platit Předplatné a stává se členem Voxpot Klubu,  v rámci kterého dostane přístup k Obsahu. 
 2. Smlouvu Uživatel uzavírá prostřednictvím příslušného formuláře na Webu. Formulář obsahuje zejména informace o:
  • jménu a příjmení Uživatele;
  • kontaktních informacích Uživatele;
  • výši Předplatného; a
  • způsobu úhrady Předplatného.
 1. Formulář dle odst. 3.2 odešle Uživatel kliknutím na tlačítko „Registrovat a zaplatit“ nebo na jiné tlačítko obdobného znění. Uživatel tímto bere na vědomí, že kliknutím na takové tlačítko se zavazuje k zaplacení Předplatného. Údaje uvedené ve formuláři jsou Poskytovatelem považovány za správné. 
 2. Po uzavření Smlouvy a zaplacení prvního Předplatného zasílá Poskytovatel Uživateli rovněž aktuální znění Smlouvy a Podmínek ve formátu PDF.
 3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu či Podmínky. Zaplatil-li v takovém případě Uživatel již první Předplatné, vrátí Poskytovatel Uživateli toto Předplatné na bankovní účet do 14 dnů od okamžiku, kdy mu oznámí neuzavření Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn oznámit Uživateli, že s ním nechce uzavřít Smlouvu bez zbytečného odkladu od zaplacení prvního Předplatného. 

4. Uživatelský účet

 1. K vytvoření Uživatelského účtu je nutné zadat emailovou adresu a heslo. Nabízí-li tuto možnost Poskytovatel, může Uživatel udělit souhlas s využitím údajů z již existujících účtů Uživatele na sociálních sítích (zejm. Facebook, Google či LinkedIn). Emailová adresa a příp. jiné údaje jsou tak získány automaticky na základě informací v tomto účtu uvedených.  
 2. Uživatelský účet je chráněn pomocí přístupových údajů (e-mailu a hesla). Uživatel je povinen přístupové údaje uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím stranám. 
 3. Jestliže Uživatel zjistí, že mohlo dojít k zpřístupnění Uživatelského účtu třetí straně v důsledku kompromitace přístupových údajů k Uživatelskému účtu, je povinen si neprodleně změnit heslo a tuto skutečnost oznámit Poskytovateli.
 4. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné. Každý Uživatelský účet musí mít unikátní e-mail. Předplatné se vztahuje vždy k jednomu Uživatelskému účtu. 
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout fiktivní, podvodné či duplicitní registrace Uživatele a rovněž registrace, které dle uvážení Poskytovatele porušují právní řád České republiky, etická pravidla a dobré mravy, Podmínky nebo oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu odmítnout či zrušit registraci Uživatele, který tyto podmínky neplní. 
 6. Vytvořením Uživatelského účtu Uživatel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů a Informacemi o zpracování cookies.
 7. Uživatel má právo kdykoliv změnit informace v Uživatelském účtu či jej zcela zrušit (prostřednictvím Webu nebo oznámením Poskytovateli). 

5. Předplatné a platební podmínky

 1. Poskytovatel nabízí následující způsoby platby Předplatného:
  • platba přes platební bránu Comgate; Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě se na něj vztahuje rovněž dokumentace této platební brány dostupná zde: https://www.comgate.cz/smluvni-dokumenty  nebo
  • převodem; v takovém případě, je Uživatel přesměrován na stránku, kde jsou mu zobrazeny údaje o platbě (variabilní symbol atd.).
 1. Není-li stanoveno jinak na Webu je Zúčtovací období dlouhé jeden měsíc a Předplatné je tak placeno měsíčně, vždy na měsíc dopředu. Je-li na Webu uvedena (či je-li z uživatelského rozhraní Webu patrná) jiná délka Zúčtovacího období, platí, že je Smlouva uzavřena na Zúčtovací období v délce uvedené na Webu. Na základě zaplacení Předplatného má Uživatel přístup k Obsahu po dobu aktuálního Zúčtovacího období. V případě platby převodem se Uživatel zavazuje provádět převod vždy alespoň 3 dny před začátkem následujícího Zúčtovacího období. V případě platby kartou bude Předplatné automaticky strháváno z debetní či kreditní karty Uživatele před začátkem následujícího Zúčtovacího období, s tím vyjadřuje Uživatel souhlas. 
 2. Uživatel je povinen držet se platebních pokynů Poskytovatele a případně třetí strany, na které je Uživatel přesměrován. 
 3. Výše Předplatného je uvedena na Webu. Předplatné na Webu je uvedeno vč. případného DPH. 
 4. Poskytovatel je oprávněn pozdržet poskytnutí přístupu k Obsahu do doby, než obdrží Předplatné nebo do doby, kdy mu bude potvrzeno platební bránou či zprostředkovatelem, že bylo Předplatné úspěšně zaplaceno. 
 5. Případné slevy z Předplatného poskytnuté Poskytovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak. Poskytovatel poskytuje slevu vždy s rozvazovací podmínkou porušení Smlouvy či Podmínek. Pokud Uživatel poruší Smlouvu či Podmínky, je povinen do 5 (pěti) dnů od tohoto porušení vydat Poskytovateli částku odpovídající poskytnuté slevě.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli Fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví Poskytovatel Uživateli vždy po uhrazení Předplatného. K Faktuře má Uživatel přístup na Webu či v Uživatelském účtu. Smluvní strany souhlasí s použitím Faktur v elektronické podobě.
 7. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Předplatného na Webu, nemá Poskytovatel skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybným Předplatným, zavazuje se Poskytovatel tuto skutečnost Uživateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Poskytovatele. Nedojde-li mezi Poskytovatelem a Uživatelem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Poskytovateli Uživateli zaplacené Předplatné.
 8. Pro vyloučení pochybností a pro všechny ostatní případy v Podmínkách Smluvní strany stanovují, že zaplacením Předplatného je okamžik, kdy je Předplatné připsáno na bankovní účet Poskytovatele. 

6. Obsah, Web a uživatelský obsah

 1. Poskytovatel zpřístupní Obsah Uživateli bez odkladu poté, co zaplatí Předplatné. Je-li Poskytovatel v prodlení se zpřístupněním Obsahu, může Uživatel, který je spotřebitel, od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej Uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se Smluvní strany výslovně dohodly. Bez dodatečné lhůty může Uživatel od Smlouvy odstoupit jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že Poskytovatel Obsah neposkytne.
 2. Uživatel není povinný přistupovat k či využívat Obsah, avšak Poskytovatel má nárok na celé Předplatné bez ohledu na to, zda Uživatel po dobu daného Zúčtovacího období skutečně přistupoval k Obsahu.
 3. Poskytovatel poskytuje a zpřístupňuje Obsahu tak „jak je“ s tím, že negarantuje neomezenou dostupnost Webu či Obsahu. Poskytovatel v této souvislosti neposkytuje jakékoliv záruky nebo jiné garance jakéhokoliv druhu mimo ty, které je povinen poskytovat dle obecně závazných předpisů a které nelze smluvně vyloučit či se od nich odchýlit. 
 4. Obsah je zejména zpravodajstvím v písemné či jiné formě a jako takové závisí na aktuálním dění, dostupných informacích v době vytváření Obsahu, předpokladu správnosti podkladů a osobním porozumění autora Obsahu či jeho názoru. S ohledem na to Poskytovatel neručí za správnost, úplnost či jakékoliv jiné vlastnosti Obsahu. Obsah je poskytován výhradně pouze pro informační účely a nemusí odrážet další vývoj dané situace či dění, které popisuje. Obsahuje-li Obsah jakékoliv postupy či popisy, nejedná se o návod, dle kterého by bez dalšího měl Uživatel dosáhnout v Obsahu zmíněného cíle. 
 5. Obsah je přístupný Uživateli zejména na Webu a případně na dalších platformách Poskytovatele. Frekvence vydávání nového Obsahu je plně na Poskytovateli a jeho možnostech. Poskytovatel nezaručuje Uživateli ani rozsah, ani frekvenci s jakou se bude Obsah měnit, aktualizovat nebo doplňovat.
 6. Poskytovatel je oprávněný jeho Web, další platformy, sekce, části, Obsah a rozsah měnit z důvodu vylepšování či v závislosti na aktuálním dění. Poskytovatel je oprávněn určitou část Obsahu (sekce pokrývající aktuální dění apod.) přestat poskytovat, pozastavit její poskytování nebo ji změnit, a to i bez předchozího upozornění.
 7. Zveřejňuje-li Poskytovatel na Webu recenze třetích osob, které využily služeb Poskytovatele (nikoliv pouze v souvislosti s Obsahem), mají s ním zkušenost nebo si objednaly od Poskytovatele zboží (dále jen jako „Uživatelská recenze“) informuje Poskytovatel vhodným způsobem o tom, (i) zda a jak je ta která Zákaznická recenze ověřena či (ii) zda se jedná o placenou Uživatelskou recenzi. Není-li tato informace uvedena vhodným způsobem u Uživatelské recenze, informuje tímto Poskytovatel Uživatele, že Uživatelská recenze není ověřena a že se nejedná o placenou Uživatelskou recenzi. 
 8. Poskytovatel není za podmínek obecně závazných předpisů odpovědný za Uživatelský obsah. Za Uživatelský obsah odpovídá Uživatel, a to tak, že odpovídá za jeho pravost a bezvadnost. Poskytovatel aktivně nemonitoruje Uživatelský obsah a nehraje tedy aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že Uživatelský obsah zná anebo kontroluje. Poskytovatel je však oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu Uživatelského obsahu na Webu či na jiných platformách, nad kterými má Poskytovatel kontrolu. V případě, že by Uživatelský obsah těchto informací (i) mohl porušit Podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, (ii) mohl zasáhnout do práv třetích osob či Poskytovatele, (iii) byl v rozporu se zájmy Poskytovatele, (iv) nebyl zjevně pravdivý či je hrubě zavádějící, nebo (v) byl urážlivý, vulgární či jinak pohoršující, je Poskytovatel oprávněn Uživatelský obsah kdykoliv smazat či zabránit jeho dalšímu šíření. 
 9. Poskytne-li Uživatel Uživatelský obsah, náleží práva k Uživatelskému obsahu nadále Uživateli, nicméně tímto dává Poskytovateli souhlas a bezúplatnou licenci, která je nevýlučná a nevýhradní, trvalá a územně neomezená, k použití, publikaci, překladu, vysílání, zobrazování a prezentaci takového Uživatelského obsahu na Webu či jiné platformě Poskytovatele k Uživatelskému obsahu.
 10. Poskytnutím Uživatelského obsahu Uživatel prohlašuje, že k Uživatelskému obsahu mu svědčí autorská či jiná potřebná práva anebo je jiným způsobem s nim oprávněn nakládat tak, že jeho zveřejněním na Webu, profilech či jiných platformách Poskytovatele nedojde k porušení autorských či jiných práv třetích osob. 
 11. V případě, že v souvislosti s Uživatelským obsahem bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba či s Poskytovatelem zahájí řízení orgán veřejné moci, zavazuje se Uživatel předat Poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k vyřešení takové žádosti a úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou nebo orgánem. Splněním této povinnosti není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu Újmy vůči Uživateli. 

7. Tištěný magazín a další výhody

 1. Uživateli nevzniká nárok na žádné konkrétní Další výhody na základě Smlouvy. Předmětem Smlouvy je pouze přístup k Obsahu oproti placení předplatného. Poskytování Dalších výhod je plně na vůli Poskytovatele.
 2. Poskytovatel poskytuje Tištěný magazín Uživatelům, kteří mají o Tištěný magazín zájem, a to v intervalech uvedených na Webu či v intervalech určených Poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit interval vydávání Tištěného magazínu. Nestanoví-li Poskytovatel pro konkrétní případ jinak, vyzvedává si Uživatel Tištěný magazín v provozovně Poskytovatele a Poskytovatel nenabízí možnost zaslání Tištěného magazínu, resp. doprava Tištěného magazínu a úhrada této dopravy je předmětem případné individuální dohody Poskytovatele s Uživatelem. To bere Uživatel na vědomí.  Tištěný magazín není poskytován automaticky, Uživatel musí požádat o možnost získávat Tištěný magazín na Webu či ve svém Uživatelském účtu.
 3. Odmítne-li Uživatel si Tištěný magazín vyzvednout či odmítne-li jej převzít (je-li doručován), nejedná se o nesplnění povinnosti poskytnout Tištěný magazín ze strany Poskytovatele ani o odstoupení od Smlouvy ze strany Uživatele.
 4. Je-li Tištěný magazín doručován Uživateli a je-li z důvodů na straně Uživatele nutno Tištěný magazín doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným či určeným způsobem, je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli náhradu škody spočívající v účelně vynaložených nákladech spojených s opakovaným doručováním a uskladněním Tištěného magazínu, resp. nákladech spojených s jiným způsobem doručení.
 5. Je-li Tištěný magazín doručován Uživateli, je Uživatel povinen při převzetí Tištěného magazínu od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů Tištěného magazínu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat jako výhradu do dodacího listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Uživatel zásilku od přepravce převzít a je povinen učinit u něj vhodným způsobem výhrady spočívající v tom, že obal je porušený. 
 6. Poruší-li Uživatel svou povinnost převzít Tištěný magazín (je-li doručován), má Poskytovatel s ohledem na způsob dopravy právo po Uživateli vymáhat náklady, které mu z tohoto důvodu vznikly. Těmito náklady se rozumí především přepravní náklady (přeprava k Uživateli a zpětná přeprava k Poskytovateli), skladné a balné. Náklady budou Uživateli vyčísleny individuálně dle skutečně vzniklé Újmy. 

8. Zvláštní ustanovení pro uživatele – spotřebitele

 1. Je-li Uživatel spotřebitelem, uplatní se na Smlouvu zákonné ustanovení týkajících se spotřebitele (zejména § 1810 až § 1840 OZ a v případě Obsahu také § 2389g a násl. OZ, a dále ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Je-li v dále v tomto článku Podmínek užíván pojem „Uživatel“, je tím myšlen pouze Uživatel, který je spotřebitel.
 2. K podnikání je Poskytovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).
 3. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování.
 4. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto Podmínek.
 5. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát   oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 6. Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Podmínek. Uživatel se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).
 7. Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Práva z vadného plnění (reklamace)

 1. Práva Uživatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejm. § 1914 až 1925 OZ, v případě Tištěného magazínu též § 2099 až 2117, je-li Uživatel spotřebitelem tak také § 2158 až 2174b OZ, a dále v případě Obsahu též § 2389c a násl. OZ).
 2. Práva z vadného plnění je třeba vykládat v souladu s Podmínkami a s ohledem na povahu Obsahu či Tištěného magazínu. 
 3. U Tištěného magazínu, je-li dodáván, odpovídá Poskytovatel zejm. za to, že bude mít ujednané vlastnosti. Pro ostatní vady Tištěného magazínu se přiměřeně použijí ustanovení o vadách a vadném plnění v případě kupní smlouvy. 
 4. Aniž jsou dotčeny jiné vady s ohledem na obecně závazní předpisy, plní Poskytovatel při zpřístupnění Obsahu vadně zejm. v případě, že: 
  • nezpřístupnil Obsah Uživateli v souladu s Podmínkami;
  • Obsah neodpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; je-li Uživatel podnikatelem, tak Poskytovatel neodpovídá za kompatibilitu a interoperabilitu, není-li to sjednáno výslovně;
  • Obsah není vhodný k účelu, pro který přístup k němu Uživatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil; je-li Uživatel podnikatelem, musí být takový účel sjednán výslovně; 
  • Obsah není vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; je-li Uživatel podnikatelem, tak Poskytovatel odpovídá jen za obvyklé použití bez ohledu na výše uvedené; nebo
  • Obsah neodpovídá rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může Uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; to neplatí, (i) není-li Uživatel spotřebitelem, nebo (ii) prokáže-li Poskytovatel, že si takového prohlášení nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv.
 1. K ověření a k případnému odstranění vady u Obsahu, lze-li vzhledem k povaze vady očekávat, že je odstranitelná, se Uživatel zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti Uživatele je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro uživatele co nejméně rušivé. 
 2. Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží, jestliže:
 1. vada byla způsobena neodborným zásahem;
 2. vada byla způsobena užíváním v rozporu s obvyklým určením;
 3. vada vznikla u Tištěného magazínu nesprávným skladováním, běžným opotřebením nebo poškozením, které nezpůsobil Poskytovatel;
 4. o vadě před převzetím či zpřístupněním věděl nebo musel vědět; nebo
 5. vadu způsobil Uživatel sám, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, Podmínkami nebo pokyny Poskytovatele.
 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Uživatel v místě sídla, v místě podnikání či v provozovně Poskytovatele. Poskytovatel doporučuje Uživateli Poskytovatele o uplatňované reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Poskytovateli Uživatelem oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.
 2. Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat:
 1. v případě vadného Tištěného magazínu opravy nebo dodání nové Tištěného magazínu, a to dle své volby, ledaže je zvolený způsob odstranění vady (i) nemožný nebo (ii) ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Uživatele. Poskytovatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Tištěný magazín měl bez vady;
 2. v případě vady Obsahu či jeho zpřístupnění odstranění vady, (i) připadá-li to v daném případě vzhledem k okolnostem v úvahu a (ii) není-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Obsah měl bez vady. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí, a je-li Uživatel spotřebitelem tak i tak, aby nezpůsobil Uživateli značné obtíže; a
 3. doplnění toho, co chybí, připadá-li to v úvahu vzhledem k povaze Obsahu či Tištěného magazínu.
 4. Uživatel může namísto práv uvedených v odst. 9.8 požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 1. Poskytovatel vadu neodstranil nebo je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v souladu s Podmínkami;
 2. se vada projeví opakovaně či i po jejím odstranění; to neplatí, je-li Uživatel podnikatelem; nebo
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy.
 1. O uplatnění práva z vadného plnění vydá Poskytovatel Uživateli písemné potvrzení, jehož obsahem je (i) datum uplatnění reklamace, (ii) obsah reklamace, (iii) Uživatelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a (iv) kontaktní údaje Uživatele.
 2. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace. V této době je Poskytovatel povinen i informovat Uživatele, který je spotřebitel, o výsledku reklamace. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace vystaví Poskytovatel Uživateli písemné potvrzení. Je-li  Poskytovatel v prodlení s vyřízením reklamace Uživatele, který je spotřebitel, má Uživatel právo na odstoupení od Smlouvy či přiměřenou slevu z Předplatného.
 3. Uživatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Uživatel uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění. Uživatel, který je podnikatelem, se práva na úhradu nákladů tímto vzdává. 
 4. Nad rámec zákonné záruční doby Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku za jakost. 

10. Trvání smlouvy a zánik smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na dobu Zúčtovacího období, v případě zaplacení či stržení Předplatného je automaticky prodloužena do konce následujícího Zúčtovacího období. Poskytovatel i Uživatel jsou oprávněni kdykoliv Smlouvu vypovědět. V případě výpovědi Smlouva zaniká posledním dnem aktuálního Zúčtovacího období, není-li stanoveno jinak. Za výpověď dle tohoto ustanovení se rozumí též:
  • Uživatel nezaplatí další Předplatné či jej není možné strhnout;
  • Uživatel si zruší Uživatelský účet; v takovém případě Smlouva zaniká ihned a Uživatel nemá právo na vrácení Předplatného ani jeho části za aktuální Zúčtovací období, po které již z důvodu neexistence Uživatelského účtu nemá přistup k Obsahu;
  • Uživateli je zrušen Uživatelský účet v souladu s Podmínkami; Smlouva v tomto případě zaniká ihned; Poskytovatel Uživateli vrátí přiměřenou část posledního Předplatného na žádost Uživatele, pouze pokud nepřipadá zrušení Uživatelské účtu na poslední den daného Zúčtovacího období a pokud zrušení Uživatelského účtu není odůvodněno porušením Podmínek.
 2. Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy v případě, že tak stanoví Smlouva, Podmínky či zákon.
 3. Uživatel nemá právo na bezdůvodné odstoupení od Smlouvy v souladu s § 1837 odst. 1 písm. l) OZ, jestliže Poskytovatel zpřístupnil Obsah na výslovnou žádost Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Uživatel výslovně žádá, aby Poskytovatel započal s plněním svého závazku před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a bere výslovně na vědomí, že v takovém případě nebude mít právo na odstoupení od Smlouvy. Nejsou-li splněny podmínky pro to, aby Uživatel neměl právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce, má Uživatel právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. 
 4. Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel využit vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem, vzorový formulář je k nalezení v příloze č. 1 Podmínek. 
 5. Odstoupení od Smlouvy může Uživatel zaslat zejména na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Poskytovatele, do jeho sídla či na kontaktní e-mail. V případě odstoupení od Smlouvy Poskytovatel vrátí Uživateli peněžní prostředky (včetně případných nákladů na dodání), které od něho na základě Smlouvy přijal. Poskytovatel peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Uživatele přijal, nebo způsobem, jaký Uživatel požadoval. Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy, Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Uživatel vrátí Tištěný magazín či jinou movitou věc, kterou Poskytovatel Uživateli za dobu trvání Smlouvy již stihl poskytnout. 
 6. Je-li poskytnut Poskytovatelem dárek či jiná Další výhoda, je příslušná darovací či obdobná smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou, pozbývá darovací či obdobná smlouva účinnosti a Uživatel je povinen vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také v následujících případech:
  • technickou chybou bylo na Webu uvedeno zcela zjevně chybné Předplatné;
  • Obsah či Tištěný magazín není možné z objektivních či subjektivních příčin za původních podmínek dodat; nebo
  • plnění se stane objektivně nemožným či protiprávním.

11. Ochrana autorských práv, užívání webu a odpovědnost poskytovatele

 1. Obsah Webu (texty včetně Podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo právy dalších osob. Obsah Uživatel nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Poskytovatele či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webu vč. Obsahu.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webu nesmí Uživatel používat postupy, které by mohly narušit jeho funkci nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Uživatel je povinen užívat Web pouze ke stanovenému účelu a způsobem obvyklým, tzn. prostřednictvím prohlížeče a uživatelského rozhraní. K využívání Webu v plném rozsahu je nutné mít aktivovaný JavaScript a povolené nezbytné cookies v prohlížeči.
 3. Pokud se Uživatel při užívání Webu dopustí protiprávního jednání, vyhrazuje si Poskytovatel oprávnění omezit, pozastavit,  ukončit přístup Uživatele na Web či mu zrušit Uživatelský účet, a to bez jakékoli náhrady. Právo na náhradu Újmy Poskytovatele tím není dotčeno.
 4. Poskytovatel upozorňuje Uživatele na to, že kliknutím na některé odkazy na Webu či v Obsahu může dojít k opuštění Webu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 5. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet, Obsah ani Web nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Odpovědnost Poskytovatele se řídí výlučně ustanoveními Smlouvy a Podmínek. Všechna práva Uživatele, která ve Smlouvě a Podmínkách nejsou výslovně přiznána a která lze dle obecně závazných právních předpisů omezit, a to s přihlédnutím k vzájemnému vztahu Poskytovatele a Uživatele, zejména právo Uživatele na náhradu Újmy, která by mohla vzniknout v souvislosti s Obsahem, jsou bez ohledu na jejich právní důvod vyloučena. To neplatí v rozsahu, v jakém (i) Újma byla způsobena člověku na jeho přirozených právech, (ii) Újma byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti či (iii) nelze Uživatele, který je spotřebitel, takto omezit s ohledem na obecně závazné předpisy. 
 7. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit poskytování Obsahu, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu Webu. Je-li to možné s ohledem na okolnosti, oznámí Poskytovatel v přiměřené lhůtě informaci o takovém dočasném pozastavení Uživateli (zaslání e-mailu, zveřejnění na Webu).

12. Ochrana osobních údajů

 1. O zpracování osobních údajů fyzických osob Poskytovatel informuje v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. O zpracování cookies informuje Poskytovatel v samostatném dokumentu Zásady zpracování cookies
 2. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

13. Rozhodné právo a řešení sporů

 1. Na tyto Podmínky, stejně jako na právní vztahy založené Smlouvou se použije české právo s vyloučením kolizních ustanovení. V žádném případě se nepoužije Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží a Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží. Dále se vylučuje aplikace § 557, § 558 odst. 2., 1732 odst. 2, 1740 odst. 3, 1748 OZ. Je-li Uživatel podnikatelem, vylučují tímto Smluvní strany výslovně aplikaci § 1799 a 1800 a dále § 2389a až 2389u OZ. Tímto není vyloučena ochrana Uživatele, který je spotřebitelem, poskytnutá mu právem státu, kde má své obvyklé bydliště. Dále se vylučuje aplikace obchodních zvyklostí. 
 2. Je-li Uživatel podnikatelem, dohodly se Smluvní strany, že veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení budou spory řešeny u místně příslušných soudů Poskytovatele. 

14. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit (vč. výše Předplatného či jeho minimální výše). Změny Podmínek Poskytovatel písemně oznámí Uživateli, kterého by se změna práv a povinností měla dotknout. Nesouhlasí-li Uživatel s novým zněním Podmínek, má právo odmítnout změnu Podmínek, kdy toto se považuje za výpověď Smlouvy. Smluvní strany si sjednávají, že nedoručení včasné výpovědi Uživatele dle předchozí věty či nedoručení včasného souhlasu Uživatele se změnou Podmínek je vyjádřením souhlasu Uživatele se změnou Podmínek. Takto provedené změny Podmínek jsou účinné uplynutím 10. dne ode dne doručení oznámení Poskytovatele o změně Podmínek Uživateli. 
 2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Veškerá práva a pohledávky Poskytovatele za Uživatelem vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení Uživatele v případě neplatnosti, nicotnosti či zrušení Smlouvy, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být Poskytovatelem uplatněno poprvé.
 5. Veškerá ujednání Smluvních stran, komunikace a další projevy vůle Smluvních stran obsažené mimo text Podmínek či Smlouvy jsou irelevantní a při výkladu se k nim nebude přihlížet. To neplatí, odkazují-li Podmínky na Web výslovně. 
 6. Smlouva včetně Podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

V Praze dne 15. 11. 2023

— Příloha č. 1 —

VZOROVÝ FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Tento vzorový formulář k odstoupení od smlouvy uzavřené s podnikající obchodní společnosti Voxpot Media s.r.o., IČO: 11822741, se sídlem Milady Horákové 229/106, Bubeneč, 160 00 Praha 6 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 354938, je vypracován v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízením vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Odstoupení od smlouvy

Adresát:
Voxpot Media s.r.o.
IČO: 11822741
se sídlem Milady Horákové 229/106, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy, jejímž předmětem bylo:

Zpřístupnění prémiového obsahu v rámci Voxpot Klubu na webových stránkách www.voxpot.cz.

Jméno a příjmení spotřebitele: ______________________________________________

E-mail spotřebitele: ______________________________________________

Číslo účtu pro vrácení peněz: ______________________________________________

Spotřebitel svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, zejména s úpravou odstoupení od smlouvy.

V__________dne_____________

podpis spotřebitele