Ochrana osobních údajů

Přinášíme žurnalistiku pro náročné

Jsme obchodní společnost Voxpot Media s.r.o., IČO: 11822741, se sídlem Milady Horákové 229/106, Bubeneč, 160 00 Praha 6, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 354938 (dále jen „My“ nebo „Naše společnost“).
Zároveň jsem správcem Vašich osobních údajů, který je odpovědný za jejich zpracování.
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
Email: shop@voxpot.cz, info@voxpot.cz
Telefon: +420 773 831 993
Adresa: Milady Horákové 229/106, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) byly vytvořeny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a stanovují, jakým způsobem zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje.
Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
Když Vám poskytujeme naše služby (informační a mediální služba) nebo prodáváme naše produkty, tak se dostáváme do kontaktu s lidmi, a tudíž i do kontaktu s jejich osobními údaji. Abychom mohli dělat to, co děláme, kvalitně a profesionálně, potřebujeme získat některé Vaše osobní údaje. Abyste mohli lépe pochopit nejen rozsah zpracování Vašich osobních údajů, ale i smysl jejich zpracování, rozřazujeme tyto údaje do následujících kategorií:

 • Identifikační a adresní údaje, tj. údaje, které nám umožňují Vás identifikovat tak, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a mohli Vám nabídnout a prodat naše produkty či služby bez nepřiměřených právních a věcných rizik, např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, fakturační adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO;
 • Údaje související s kupní smlouvou, tj. údaje vznikající v souvislosti s plněním smlouvy, např. datum uzavření smlouvy, délka trvání, datum a důvod ukončení, datum úhrady ceny, historie objednávek, zákaznické číslo, údaje nezbytné pro řádné plnění smlouvy, vč. výše ceny, případně číslo bankovního účtu, datum úhrady ceny;
 • Elektronické údaje, tj. údaje vznikající v souvislosti s Vaší návštěvou našich webových stránek na adrese czshop.voxpot.cz (dále jen „Webové stránky“), např. IP/Mac adresa zařízení, cookies, lokalizační údaje zařízení, autentizační certifikáty;
 • Kontaktní údaje, tj. údaje, které nám umožňují s Vámi navázat kontakt a komunikovat, např. e-mailová adresa, telefonní číslo.

Jakým způsobem se k nám Vaše osobní údaje dostanou?
Vaše osobní údaje se k nám mohou dostat následujícími způsoby:

 • Tím, že nám je poskytnete při vzájemné komunikací prostřednictvím telefonu, e-mailu, pošty, webového kontaktního formuláře apod.
 • Tím, že je získáme z veřejně přístupných zdrojů (např. veřejné rejstříky osob, veřejné seznamy, profesní sociální sítě)
 • Tím, že je získáme od třetích stran při poskytování právních služeb a služeb souvisejících (úschovy, zprostředkovávání překladů, znaleckých posudků, komunikace se zástupci z ČR i zahraničí apod.).
 • Tím, že je získáme při plnění našich zákonných povinností.
 • Tím, že je získáme při tom, když navštívíte naše Webové stránky.

Jaké jsou účely, právní důvody a doba zpracování osobních údajů?
V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny účely a právní důvody (tituly) zpracování Vašich osobních údajů, a také na jak dlouho jsou tyto údaje u nás uloženy.

Účelem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jakákoliv činnost, kterou vykonáváme v rámci poskytování našich služeb a prodeje našich produktů a pro něž potřebujeme pracovat s Vašimi osobními údaji (jde zejména o uzavření a plnění smlouvy, plnění našich zákonných povinností, zasílání newsletterů apod.).
Právním důvodem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jeden ze čtyř níže popsaných důvodů zákonného zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR:

Právní důvod Vysvětlení Příklad zpracování
Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud nám k tomu dáte svůj souhlas. Rozesílka newsletterů na základě toho, že jste nám prostřednictvím webového formuláře poskytli svou e-mailovou adresu.
Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné k plnění smlouvy. Pokud spolu uzavřeme kupní smlouvu, budeme zpracovávat Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje, abychom mohli splnit své závazky a zkontrolovat plnění těch Vašich.
Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné k plnění právní povinnosti. Abychom splnili naše zákonné povinnosti, musíme 10 let uchovávat daňové doklady. Na těchto dokladech je např. Vaše jméno a příjmení, adresa apod.
Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud náš oprávněný zájem na jejich zpracování převáží Vaše práva a svobody. Při vstupu na naše Webové stránky zpracováváme statistické údaje o jejich procházení.

Účel č. 1 – UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY
Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom Vám mohli prodávat naše produkty na e-shopu. Nemáte povinnost nám Vaše údaje za tímto účelem poskytnout. Bez těchto údajů bychom Vám však nemohli prodat naše produkty a následkem by byla nemožnost uzavření kupní smlouvy.
Vaše osobní údaje dále zpracováváme při správě vašich dotazů, vyřizování podnětů či stížností. Pokud se pro komunikaci s námi rozhodnete využít některou ze sociálních sítí, je třeba mít na paměti, že se zpracování takto poskytnutých údajů řídí rovněž podmínkami těchto sociálních sítí, které nedokážeme ovlivnit. Zpracování osobních údajů je pro tento účel odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky či Vaším souhlasem, v závislosti na tom, která ze stran komunikaci iniciuje. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
Rozhodnete-li se publikovat recenzi, činíte tak dobrovolně a my Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Jednání o uzavření, změně nebo ukončení kupní smlouvy, popř. její plnění • Identifikační a adresní údaje;
• Údaje související s kupní smlouvou a jejím plnění;
• Kontaktní údaje
Plnění smlouvy Po dobu trvání smluvního vztahu
Komunikace, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů, stížností a reklamací • Identifikační a adresní údaje;
• Údaje související s kupní smlouvou a jejím plnění;
• Kontaktní údaje
Oprávněný zájem | Souhlas Po dobu 4 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 4 let od získání osobních údajů | Do odvolání Vašeho souhlasu

Účel č. 2 – PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ
Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem plnění našich zákonných povinností, zejména účetních a daňových. Zpracování osobních údajů pro tento účel je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daní • Identifikační a adresní údaje;
• Kontaktní údaje (zejména údaje povinně uváděné na účetních a daňových dokladech)
Plnění právních povinností v oblasti účetnictví a daní, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

Účel č. 3 – ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Některé Vaše osobní údaje (zejména emailovou adresu či telefonní číslo) zpracováváme i pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů a nabídek našich produktů a služeb). Obchodní sdělení zasíláme našim zákazníkům na základě našeho oprávněného zájmu nebo těm, kteří s tím souhlasili (např. prostřednictvím webového formuláře).

Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stejně tak můžete vznést námitku proti rozesílce na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nám dáte vědět, že si obchodní sdělení již nepřejete dostávat, rozesílku ihned ukončíme. K tomu, prosím, využijte kontaktní údaje výše.

Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Zasílání obchodních sdělení • Identifikační a adresní údaje;
• Kontaktní údaje (především emailová adresa a telefonní číslo)
Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení našim zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Souhlas
Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, max. po dobu 3 let od okamžiku, kdy přestanete být naším zákazníkem

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, příp.do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Účel č. 4 – OCHRANA NAŠICH PRÁV
Po ukončení našeho smluvního vztahu ještě po přiměřenou dobu danou zákonnými promlčecími lhůtami uchováváme Vaše údaje za účelem ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Zpracování Vašich údajů pro tento účel je odůvodněno naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout, nicméně Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme v situacích, kdy jste nám své osobní údaje již poskytli.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Ochrana našich práv • Identifikační a adresní údaje;
• Údaje související s kupní smlouvou a jejím plnění;
• Kontaktní údaje
Oprávněný zájem Po dobu 5 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 5 let od získání osobních údajů

Účel č. 5 – SPRÁVA ZÁKAZNICKÝCH ÚČTŮ
Na našich Webových stránkách se můžete registrovat a spravovat svá osobní nastavení. Pro tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, případně nám můžete poskytnout též telefonní číslo či další údaje. Tyto údaje pak slouží pro jednodušší objednání našich produktů a pro poskytování zákaznických výhod.

Zpracování osobních údajů pro tento účel je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám založit zákaznický účet. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a svůj účet smazat. Pokud nám dáte vědět, že si již nepřejete být registrováni, Váš účet ihned zrušíme. K tomu, prosím, využijte kontaktní údaje výše.
Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Správa zákaznických účtů • Identifikační a adresní údaje;
• Kontaktní údaje
Souhlas Po dobu 5 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 5 let od získání osobních údajů

Účel č. 6 – PŘÍMÝ MARKETING A NAŠE PROPAGACE
Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše Webové stránky či služby projevili zájem, naše reklamy na partnerských webech. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich Webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies. O správě Vašich preference ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v Informacích o cookies.

Pro účely přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy zpracováváme i e-mailové adresy a telefonní čísla, avšak vždy jen na základě Vašeho předchozího souhlasu. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím Vašeho účtu.

Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Zobrazování personalizovaného obsahu a reklamy (přímý marketing) • Elektronické údaje (zejména cookies), Kontaktní údaje (zejména emailová adresa a telefonní číslo) Souhlas Do odvolání Vašeho souhlasu

Účel č. 7 – PROVOZOVÁNÍ ZÁKAZNICKÉ SOUTĚŽE A DORUČOVÁNÍ VÝHER
Čas od času můžeme provozovat zákaznickou soutěž, dle parametrů dané soutěže zpracováváme i Vaše osobní údaje. Typicky jde o Vaši e-mailovou adresu a jméno a příjmení a doručovací adresu.
Zpracování osobních údajů pro účel provozování zákaznické soutěže a doručování výher je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se účastnit zákaznické soutěže. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, avšak zpravidla to bude znamenat Vaše vyřazení ze soutěže.

Dílčí činnosti Rozsah zpracovávaných údajů Právní důvod Doba zpracování
Provozování zákaznické soutěže a doručování výher • Identifikační a adresní údaje;
• Kontaktní údaje
Souhlas Po dobu trvání zákaznické soutěže

Účel č. 8 – NÁVŠTĚVA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK
Při návštěvě našich Webových stránek o Vás automaticky zpracováváme osobní údaje v rozsahu, za účelem a na základě právního titulu uvedeného níže v tabulce. Více informací o tom, co jsou to soubory cookies, jaké cookies používáme a k čemu, naleznete v Informacích o cookies.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?
Abychom mohli zajistit bezpečí pro Vaše osobní údaje a zároveň Vám nabízet a prodávat naše produkty a poskytovat naše služby, pomáhají nám se zpracováním osobních údajů následující okruhy příjemců či zpracovatelů:

Příjemci Důvody zpřístupnění
Účetní, daňoví poradci, auditoři, právníci Věci, kterým nerozumíme, svěřujeme odborníkům. V nezbytném rozsahu tedy předáváme Vaše osobní údaje ke zpracování účetním, daňovým poradcům, auditorům či poskytovatelům právních služeb. V drtivě většině případů jde pouze o údaje obsažené na účetních a daňových dokladech.
Subjekty zajišťující chod webu a software Abychom Vám mohli nabízet a prodávat naše produkty a poskytovat služby na té nejvyšší úrovni, musíme spolupracovat s celou řadou poskytovatelům informačních a komunikačních služeb.
Subjekty zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.) Abychom umožnili řádný platební styk, musíme Vaše osobní údaje předat subjektům, které platební styk zajišťují
Orgány veřejné moci (soudy, státní zastupitelství, orgány státní správy a samosprávy, Policie ČR apod.) Orgánům veřejné moci zpřístupňujeme Vaše osobní údaje v případech, kdy jsme k tomu povinni na základě kupní smlouvy (typicky při podání žaloby, návrhu, podnětu apod.) nebo pokud to vyžaduje zákon. Zpřístupňování osobních údajů těmto subjektům neprobíhá pravidelně, ale pouze nahodile
Provozovatelé sociálních sítí Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na sociálních sítích zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies, které jsou používány tzv. widgety, které jsou vloženy na našich webových stránkách. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v dokumentu Informacích o cookies.

Jsou Vaše osobní údaje předávány i mimo EU?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v Evropské unii. Začali-li bychom předávat Vaše osobní údaje ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii – Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činili bychom tak pouze za předpokladu, že Evropská komise rozhodla o tom, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany, nebo pokud by příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi by byly k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.
Jaká jsou Vaše práva jako subjektů údajů?
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto Zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické a časové možnosti.

 • Právo na výmaz

Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to v následujících případech:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 3. odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní důvod) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 4. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účel marketingu (např. zasílání newsletterů);
 5. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje nad Vaším právem na výmaz;
 6. existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 7. zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. Avšak v případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

 • Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

 • Právo kdykoliv odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz.

 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kdykoliv pak máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111. Stížnosti lze podávat prostřednictvím kontaktů uvedených zde.
Jsou zpracovávány i údaje o dětech?
Naše produkty, služby ani webové stránky nejsou primárně určeny osobám mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud poskytujeme produkty či služby osobě mladší 16 let, žádáme o souhlas osoby, která k dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o osobách mladších 16 let bez příslušného souhlasu, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.
Jaké právní předpisy upravují zpracování údajů a ochranu soukromí?
Zpracování osobních údajů v ČR se řídí zejména následujícími právními předpisy: