30. 05. 2021, 18:42

Zahraniční politika Pirátů

Odpověď za Pirátskou stranu vypracoval pro Voxpot poslanec PS PČR Jan Lipavský s pomocí europoslankyně Markéty Gregorové. Skládá se z úvodního shrnutí a následné reflexe výzev z nabídnutého seznamu. Předkládáme ji v originální znění.

Pro Česko vidíme jako naprosto zásadní ukotvení v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Tyto dva bloky pro nás znamenají vazby jak obchodní, tak bezpečnostní, ale i kulturní a ideové. Byť každý členský stát má své zájmy, stejně jako my, řešení většiny výzev, kterým čelíme, leží ve spolupráci právě s našimi partnery. Mezi tyto výzvy bezpochyby patří měnící se klima a vliv člověka na něj, a také s tím související problematika migrace nebo potřebné změny v energetické politice.

Základ pro českou zahraniční politiku podle Pirátů je důraz na multilateralismus a úcta k lidským právům, a jejich zohlednění v zahraničně-politických postojích. S tím jde ruku v ruce jasná orientace na partnery, kteří nás respektují a v případě potřeby se za nás postaví. Nejedná se tedy jen o ideový postoj, ale i čistě pragmatický. Například v případě Číny jsme opakovaně byli svědky toho, jak porušuje již uzavřené dohody a smlouvy. V zahraniční politice je nutná konzistentnost a férovost, a to můžeme čekat právě jen od našich partnerů v EU nebo NATO.

I mimo tyto struktury je ale nutné udržovat korektní vztahy a hledat způsoby, jak spolupracovat na tématech, která jsou pro Česko zásadní.

Co se týče ekonomické diplomacie, hlavním cílem pirátské zahraniční politiky je spolupráce na moderních technologiích, které chceme dostávat do Česka, nebo je naopak nabízet světu.

Všechny tyto priority by měly být promítnuty do nové Koncepce zahraniční politiky ČR. Ta poslední je z roku 2015 a byť některé aspekty jako východiska humanismu nejsou třeba měnit, zasloužila by si aktualizaci. Zahraničně-politické i bezpečnostní výzvy přibývají a koncepce by měla bezpochyby reflektovat změnu mezinárodního systému, zejména mocenský vzestup Číny.

Co se přímo úřadu ministerstva zahraničních věcí týče, mají Piráti několik priorit. Roli ministerstva vnímají kromě té primární, čili tvorbě a implementaci zahraniční politiky, jako koordinační ve vztahu k vládě a jiným ministerstvům a orgánům státu. Silná zahraniční politika musí být srozumitelná pro naše partnery i další zahraniční hráče, a ministerstvo tak musí být proaktivní ve sjednocování našeho hlasu směrem navenek.

Ministerstvo má ale zodpovědnost i za své bezproblémové fungování, proto musí investovat do IT a kyberbezpečnosti. I to je součástí důvěry, kterou si budujeme s našimi spojenci i s občany, a ministerstvo nesmí tuto důvěru zklamat.

Třetí důležitou oblastí je personální politika a přístup ministerstva směrem “dovnitř”, a to hned v několika směrech. Zastupitelské úřady musí mít adekvátní podporu, včetně té finanční, aby mohly plnohodnotně provádět svou funkci. Dále je naším cílem větší profesionalizace diplomatického sboru. Věříme, že kariérní diplomaté by měli mít co největší šanci dosáhnout na nejvyšší posty v hierarchii české diplomacie. Posledním aspektem je pak soustavná a cílená práce na obsazování Čechů do mezinárodních organizací. Tato oblast je u nás dlouhodobě zanedbávána a Česká republika tak přichází o důležitý mocenský nástroj v prosazování svých zájmů.

1)     měnící se role velmocí, resp. větší angažovanost Číny a Ruska,

Měnící se role velmocí by měla být zachycena v nové Koncepci zahraniční politiky ČR. Česko by změny v mezinárodním systému také mělo řešit se svými spojenci, primárně v NATO a EU.

2)     nové možnosti/omezení, které nabízí české zahraniční politice EU,

EU přináší do zahraniční politiky některé silnější nástroje, například v podobě sankcí, a také vyjednávací sílu v platformách jako G7. Co se týká přímo Společné zahraniční a bezpečností politiky (SZBP), její sílu omezuje především potřeba jednomyslnosti.

3)     prevence a event. zvládání budoucích uprchlicko-migračních krizí,

Migrační politika má pro Piráty složku preventivní a složku integrační. Co se týče prevence, na úrovni EU máme účinněji vyjednávat o možnostech předcházení důvodům migrace (ať už ekonomických nebo např. klimatických faktorů). Celkový přístup k migrační politice je nyní na konsenzu členských států, pro nás je zásadní najít řešení bez kvót, za to s kvalitním řešením návratové politiky.

4)     ČR a spoluformování globální ekonomiky (např. boj proti odlivu zisků a daňovým rájům),

Jako dvě zásadní témata vnímáme digitální daně a nefunkční globální zdanění nadnárodních korporací. Nejrelevantnější platforma je v současné době OECD a Česko by se mělo v jednáních aktivně angažovat. Vítáme, že nová administrativa USA dělá v této agendě vstřícné kroky vůči Evropě.

5)     smysluplná rozvojová spolupráce (v současnosti ČR neplnit své závazky),

Rozvojová spolupráce by měla být pro ČR zásadní složkou zahraniční politiky –  z dlouhodobého hlediska přispívá k bezpečnosti i stabilitě na globální úrovni a předcházení konfliktů na lokální úrovni a ČR má bohatou historii bilaterálních i multilaterálních vztahů, jež může rozvíjet. Spolupráce a pomoc by nicméně měla mít oporu v aktuálním stavu země a realistických očekáváních a měla by být pravidelně vyhodnocována.

6)     zájmy ČR a otázka lidských práv v její zahraniční politice,

Je v zájmu České republiky, aby se její zahraniční politika věnovala lidským právům. Jednak má tento přístup u nás dlouhou tradici, dále považujeme tento přístup za morálně správný, za třetí je pak na lidských právech postaven celý mezinárodní systém, v jehož rámci působíme a jehož udržení je v našem zájmu.

7)     vliv změn klimatu na stav světa a odpovídající zahraniční politika,

Změna klimatu je asi největší výzva, které lidstvo čelilo, a nese sebou řadu sekundárních problémů. Ať už migraci a konflikty o zdroje, nebo potřebu energetické transformace. Základním stavebním kamenem je naplňování Pařížské klimatické úmluvy, dále pak aktivní práce na zelené ekonomice, a to jak v domácím, tak zahraničním měřítku.

8)     přístup České republiky k izraelsko-palestinským vztahům,

Naší prioritou je prevence přímých konfrontací a ztrát na životech. Náš preferovaný konečný stav je dvoustátní řešení, nicméně bohužel nevidíme jednoduchou či přímou cestu k tomuto řešení.

9)     otázka vývozu českých zbraní v současném bezpečnostním klimatu,

Problematika vývozu zbraní se musí řešit na evropské a globální úrovni. Proto podporujeme evropské regulace týkající se nových technologií, jako je např. kybersledování, a podílíme se na nastavení funkčního mezinárodního kontrolního režimu, aby se nejen české zbraně nedostávaly do oblastí konfliktu a nebyly nelegálně exportovány do rukou autoritářů či teroristů.

10)  otázka proměny českých národních (státních) zájmů pod vlivem výše uvedených faktorů.

České národní zájmy zůstávají víceméně stabilní – silná spojenectví s demokratickými partnery, fungující ekonomické vztahy a multilaterální správa mezinárodního systému. Co se mění, jsou motivace aktérů na konkrétních pozicích, kteří ne vždy jednají v rámci těchto národních zájmů.