30. 05. 2021, 18:48

Zahraniční politika STAN

Odpověď za STAN vypracoval pro Voxpot předseda strany Vít Rakušan, a to ve formě komentáře. Předkládáme jej v originálním znění.

STAN považuje za základní parametr své zahraniční politiky naše ukotvení v západních demokraciích, v transatlantickém společenství a ve strukturách EU a NATO. V nich hodlá být ČR členem sebevědomým, respektovaným, autentickým a plnohodnotným, ale současně nehodlá už hrát roli věčného potížisty, stěžovatele, černého pasažéra a sobeckého konzumenta výhod bez adekvátního vlastního podílu na společných úkolech a ochraně společných hodnot.

V takto vymezeném rámci budeme podporovat kroky vedoucí k posílení či nastolení svobody a liberální demokracie v zemích, které se rozhodnou takovou cestou jít, a jejich ochranu před silami, které by nastolení demokracie chtěly zvnějšku bránit. Chceme proto dále podporovat především spolupráci se zeměmi Východního partnerství či Západního Balkánu.

V oblasti Afriky, Blízkého Východu a Asie budeme ve spolupráci s partnerskými zeměmi a organizacemi podporovat takové kroky a opatření, které povedou ke zmírnění či omezení vlny migrace, resp. k odstraňování důvodů k ní.  K tomu chceme efektivně a důsledně využívat i prostředky alokované na rozvojovou pomoc, která bude i nadále významnou součástí našich zahraničních aktivit. Budeme také podporovat účast českých vojáků na mezinárodních misích a celkové zapojení ČR do mezinárodních mírových a humanitárních operací.

Uvědomujeme si, že se postupně mění rozložení sil mezi světovými velmocemi, kde role Ruska postupně slábne, aniž by se ovšem snižovaly hrozby z jeho strany. Za největšího budoucího vyzyvatele demokratického světa však považujeme Čínu. Naše politika vůči oběma těmto zemím nebude konfrontační, ale vyvážená s jasnou preferencí podpory principů ochrany lidských práv a dodržování mezinárodních pravidel a norem. Nepodceňujeme ovšem ani rizika, která představují nedemokratické a agresivní režimy v dalších zemích, jako je například Írán nebo organizace tzv. Islámského státu.  Uvědomujeme si, že samotná ČR není v globálním kontextu zásadním a významným hráčem.  Chceme proto posilovat váhu a roli EU v mezinárodním kontextu a zejména v rámci ochrany hodnot, které považujeme za základní principy. K nim počítáme ochranu lidských práv, podporu demokracie a rovné mezinárodní ekonomické soutěže, která bude směřovat nejen k tvorbě co největšího zisku, ale také ke globální ochraně životního prostředí, klimatu a obecně podmínek pro budoucí život na Zemi. Věříme, že právě díky aktivní spolupráci ve strukturách EU může ČR tyto svoje představy a cíle lépe prosazovat a realizovat.

Chceme též pokračovat v hledání cest k usmíření či alespoň zmírnění napětí v izraelsko-palestinském konfliktu. Považujeme Izrael za našeho tradičního spojence a přítele a budeme vždy podporovat jeho právo na existenci a důslednou obranu vlastního státu, který představuje prozatím jedinou skutečnou demokracii v této oblasti. Současně však předpokládáme, že Izrael bude ochoten svoji obranu řešit v rámci platných mezinárodních pravidel a dohod. Domníváme se totiž, že právě přátelé mají právo a povinnost si mezi sebou umět vyříkat i to, co ve vzájemném souladu není. I v boji proti terorismu by se měla dodržovat pravidla, jinak takový boj trochu ztrácí smysl.

Za velmi naléhavý, akutní a náročný úkol považujeme úspěšné zvládnutí českého předsednictví v Radě EU ve druhém pololetí roku 2022. Jeho příprava již probíhá, a to ne právě uspokojivým způsobem, reálně hrozí, že tato vynikající příležitost k prezentaci schopností a kvalit české zahraniční politiky skončí fiaskem. STAN společně s Piráty vytvořil pracovní skupinu, která již pracuje na přípravě na případné převzetí zodpovědnosti za úspěšné zvládnutí tohoto mimořádného úkolu. Za základní úkoly našeho předsednictví považujeme dokončení post-pandemické obnovy ekonomiky a dále podporu a regulaci v oblasti digitalizace, politiku rozvoje regionů a v neposlední řadě transparentní nakládání s dotacemi, což je dnes bohužel v Česku velký problém a mezinárodní ostuda.